Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 9770/BNN-KH ngày 31/12/2019 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20202020
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA không hoàn lại)2020
Văn bản số 1966/BNN-KH ngày 18/3/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20202020
Văn bản số 2709/BNN-KH ngày 20/4/2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ năm 2019 sang năm 20202020
Văn bản số 2507/BNN-KH ngày 9/4/2020 giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 từ nguồn dự phòng NSTW2020
Văn bản số 3083/BNN-KH ngày 7/5/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (lần 2)2020
Văn bản số 3248/BNN-KH ngày 14/5/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (lần 2)2020
Văn bản số 3310/BNN-KH ngày 18/5/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (lần 3)2020
Văn bản số 3177/BNN-KH ngày 12/5/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN (vốn đối ứng) năm 2020 các chương trình, dự án ODA (lần 2)2020
Văn bản số 4719/BNN-KH ngày 15/7/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (lần 4)2020
Văn bản số 5602/BNN-KH ngày 14/8/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (lần 4)2020
Văn bản số 4180/BNN-KH ngày 22/6/2020 thông báo điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 2020 dự án HTTL Tà Pao, Bình Thuận2020
Văn bản số 6016 và 6017/BNN-KH ngày 01/9/2020 về thông báo điều chỉnh KH vốn TPCP năm 2020 dự án Hồ Bản Mòng2020
Văn bản số 6284/BNN-KH ngày 11/9/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (lần 5)2020
Văn bản số 6125/BNN-KH ngày 7/9/2020 về điều chuyển nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới2020
Văn bản số 5921/BNN-KH ngày 28/8/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN (vốn đối ứng) năm 2020 các dự án ODA (lần 4)2020
Văn bản số 3177/BNN-KH ngày 12/5/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN (vốn đối ứng) năm 2020 các chương trình, dự án ODA (lần 2)2020
Văn bản số 6282/BNN-KH ngày 11/9/2020 điều chỉnh kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 20202020