Hướng dẫn

 1. Cơ sở pháp lý

   Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2012 “Về việc ban hành quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý”, theo đó:

  -  Phần mềm MIC (http://mic.mard.gov.vn ) được quy định là phương tiện báo cáo tiến độ hàng tháng, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư hàng quý.
  -  Thời gian báo cáo và nội dung mà các đơn vị phải  báo cáo   được xây dựng dựa trên các văn bản:

  Đối với các Tổng Cục, Cục, Vụ quản lý chương trình, dự án đầu tư thì áp dụng theo văn bản số 4981/BNN-KH ngày 16/6/2016 về việc phân công nhiệm vụ và hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP

 2. Câu hỏi thường gặp

  Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp vốn kế hoạch đầu tư cho khoảng 600 dự án. Nếu sử dụng phương pháp thống kê dựa trên công văn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trong Bộ có rất nhiều cơ quan quản lý việc thực hiện đầu tư, cần tiếp cận thông tin như: các Tổng Cục, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính,… Tại mỗi cơ quan cũng có rất nhiều cá nhân phụ trách từng lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, việc cập nhật và chia sẻ thông tin qua một CSDL trực tuyến và duy nhất là rất cần thiết.

   

 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  Với mong muốn giúp các đơn vị hiểu rõ về cách thức sử dụng phần mềm này, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành “Hướng dẫn sử dụng về phần mềm quản lý các dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý” để các đơn vị tự nghiên cứu