Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Bản Lải (Ban QLĐT&XDTL 2)
Mã dự án7096008
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
Quyết định phê duyệt4183
Ngày phê duyệt 17/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng vốn đầu tư 2998500 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện