Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Bản Lải (Ban QLĐT&XDTL 2)
Mã dự án7096008
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
Quyết định phê duyệt4183
Ngày phê duyệt 17/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng vốn đầu tư 2998500 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước Bản Lải (Ban QLĐT&XDTL 2) 01/2019 40000 0 {0}
Hồ chứa nước Bản Lải (Ban QLĐT&XDTL 2) 02/2019 26500 0 {0}
Hồ chứa nước Bản Lải (Ban QLĐT&XDTL 2) 03/2019 76000 9533 {0}
Tổng số:   142500 9533