Thông tin dự án

Tên dự ánHồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư)
Mã dự án7083648
Đơn vị báo cáoBan QLDA Hồ bản Mồng
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1478
Ngày phê duyệt 26/05/2009
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2015
Tổng vốn đầu tư 860080 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 01/2018 0 0
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 02/2018 0 0
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 03/2018 2000 0
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 04/2018 7199 699
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 05/2018 3838 538
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 06/2018 15515 10915
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 07/2018 18700 10152
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 08/2018 2418 849
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 09/2018 2231 3993
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 10/2018 9954 2606
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 11/2018 12146 2231
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 12/2018 0 25219
Tổng số:   74001 57202