Thông tin dự án

Tên dự ánHồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư)
Mã dự án7083648
Đơn vị báo cáoBan QLDA Hồ bản Mồng
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1478
Ngày phê duyệt 26/05/2009
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2015
Tổng vốn đầu tư 860080 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện