Thông tin dự án

Tên dự ánHồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư)
Mã dự án7083648
Đơn vị báo cáoBan QLDA Hồ bản Mồng
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1478
Ngày phê duyệt 26/05/2009
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2015
Tổng vốn đầu tư 860080 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 01/2018 0 0
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 02/2018 0 0
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 03/2018 2000 0
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 04/2018 115040 699
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 05/2018 3300 538
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) 06/2018 5746 10915
Tổng số:   126086 12152