Thông tin dự án

Tên dự ánDự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO)
Mã dự án7236807
Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB5 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1330
Ngày phê duyệt 05/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2010 - 2016
Tổng vốn đầu tư 105860 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 01/2018 0 0
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 02/2018 0 0
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 03/2018 0 0
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 04/2018 0 0
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 05/2018 0 0
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 06/2018 731 731
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 07/2018 124 124
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 08/2018 100 100
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 09/2018 500 500
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 10/2018 200 200
Dự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO) 11/2018 785 785
Tổng số:   2440 2440