Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội
Mã dự án7301457
Đơn vị báo cáoBan QLDA nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt4462
Ngày phê duyệt 17/10/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 107560 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 01/2018 1550 0
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 02/2018 250 0
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 03/2018 1150 0
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 04/2018 1250 0
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 05/2018 1450 0
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 06/2018 1545 116
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 07/2018 500 0
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 08/2018 550 1706
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội 09/2018 276 0
Tổng số:   8521 1822