Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội
Mã dự án7301457
Đơn vị báo cáoBan QLDA nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt4462
Ngày phê duyệt 17/10/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 107560 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện