Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO)
Mã dự án7334334
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1929/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 14/08/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 4834282 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 01/2018 1540 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 02/2018 1540 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 03/2018 2340 1097
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 04/2018 1650 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 05/2018 1100 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 06/2018 1650 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 07/2018 1650 13196
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 08/2018 1500 557
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 09/2018 1500 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 10/2018 1500 2615
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 11/2018 1500 0
Tổng số:   17470 17465