Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW)
Mã dự án7309317
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 395220 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 01/2017 499 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 02/2017 4594 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 03/2017 8585 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 04/2017 29154 23278
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 05/2017 55929 44367
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 06/2017 14453 11700
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 07/2017 7492 5594
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 08/2017 3918 133
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 09/2017 8022 6967
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 10/2017 58082 49654
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 11/2017 6042 4417
Tổng số:   196770 146110