Thông tin dự án

Tên dự ánTDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6)
Mã dự án7280792
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 01/2017 0 0
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 02/2017 0 0
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 03/2017 5000 1203 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 04/2017 5900 844 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 05/2017 1212 564 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 06/2017 0 11000 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 07/2017 0 0 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 08/2017 0 0 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 09/2017 0 0 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 10/2017 0 0 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 11/2017 0 0
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 12/2017 0 0
Tổng số:   12112 13611