Thông tin dự án

Tên dự ánTDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6)
Mã dự án7323526
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2016
Tổng vốn đầu tư 89759 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 01/2017 7870 3460 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 02/2017 22367 0 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 03/2017 6356 1598 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 04/2017 4520 4520 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 05/2017 1197 16343 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 06/2017 4161 4161 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 07/2017 2185 2185 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 08/2017 30210 30210
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 09/2017 4319 4319
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 10/2017 680 680
Tổng số:   83865 67476