Thông tin dự án

Tên dự ánTDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6)
Mã dự án7288359
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt1383/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
Tổng vốn đầu tư 94761 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện