Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định)
Mã dự án7375463
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 165738 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 01/2018 4790 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 02/2018 3890 539
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 03/2018 4731 56
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 04/2018 4910 3211
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 05/2018 4565 3441
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 06/2018 4673 7656
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 07/2018 4301 1174
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 08/2018 7899 5597
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 09/2018 4546 107
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 10/2018 5975 870
Tổng số:   50280 22651