Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa)
Mã dự án7337839
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 249239 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 01/2018 1250 3429
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 02/2018 620 193
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 03/2018 200 95
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 04/2018 350 150
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 05/2018 780 4751
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 06/2018 350 4527
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 07/2018 250 3620
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 08/2018 275 175
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 09/2018 250 150
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 10/2018 500 5561
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 11/2018 150 3189
Tổng số:   4975 25840