Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa)
Mã dự án7337839
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 249239 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 01/2017 2220 522
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 02/2017 2725 215
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 03/2017 1794 94
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 04/2017 3694 94
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 05/2017 4250 125
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 06/2017 5600 9799
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 07/2017 13674 17750
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 08/2017 10872 13563 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 09/2017 4450 8900
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 10/2017 3800 6336
Tổng số:   53079 57398