Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh)
Mã dự án7348309
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt3221/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 29/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 173513 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 01/2017 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 02/2017 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 03/2017 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 04/2017 231 231
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 05/2017 2308 2308
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 06/2017 653 653
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 07/2017 4545 4545
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 08/2017 2151 2151
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 09/2017 3942 3942
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 10/2017 398 398
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 11/2017 1838 1838
Tổng số:   16066 16066