Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh)
Mã dự án7348309
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt3221/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 29/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 173513 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 01/2018 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 02/2018 1100 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 03/2018 600 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 04/2018 3358 3358
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 05/2018 1700 3329
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 06/2018 4200 4123
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 07/2018 1000 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 08/2018 550 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 09/2018 300 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 10/2018 500 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 11/2018 500 0
Tổng số:   13808 10810