Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB7 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt902/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 19/03/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 184531 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) 01/2020 0 0 24/02/2020
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) 02/2020 0 0 24/02/2020
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) 03/2020 4768 4768 17/03/2020
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) 04/2020 0 0 16/04/2020
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) 05/2020 4716 4716 15/05/2020
Tổng số:   9484 9484