Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Giang
Địa điểm thực hiệnHà Giang
Quyết định phê duyệt2409/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 18/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 564139 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 01/2018 7300 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 02/2018 7300 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 03/2018 8300 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 04/2018 20300 46424
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 05/2018 7500 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 06/2018 31000 30661
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 07/2018 8675 4809
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 08/2018 47625 14978
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 09/2018 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 10/2018 0 287
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 11/2018 0 0
Tổng số:   138000 97159