Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Giang
Địa điểm thực hiệnHà Giang
Quyết định phê duyệt2409/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 18/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 564139 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 01/2017 200 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 02/2017 1050 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 03/2017 3100 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 04/2017 5100 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 05/2017 3100 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 06/2017 17200 50999
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 07/2017 8100 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 08/2017 5300 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 09/2017 6300 2460
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 10/2017 5200 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 11/2017 5200 27723
Tổng số:   59850 81182