Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan quản lý tiểu dự án Phú Ninh - Sở NN và PTNT Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt2992/QĐ-BNN-XD n
Ngày phê duyệt 18/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 700728 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 01/2018 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 02/2018 7000 11579
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 03/2018 1000 1000
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 04/2018 1000 2755
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 05/2018 0 500
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 06/2018 10000 13161
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 07/2018 10000 10652
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 08/2018 1063 1063
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 09/2018 8500 8600
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 10/2018 3805 3805
Tổng số:   42368 53115