Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận)
Mã dự án7108273
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt462
Ngày phê duyệt 02/02/2013
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
Tổng vốn đầu tư 227215 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 01/2018 0 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 02/2018 22164 22164
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 03/2018 23845 23845
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 04/2018 2620 2620
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 05/2018 156 156
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 06/2018 8940 8940
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 07/2018 0 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 08/2018 5275 5275
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 09/2018 1572 1572
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 10/2018 0 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận) 11/2018 139 139
Tổng số:   64711 64711