Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu (GĐ1)
Mã dự án7569815
Đơn vị báo cáoBan QLDA trực canh, cảnh báo thiên tai (Tổng cục PCTT)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1032
Ngày phê duyệt 30/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 181348 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện