Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình UN-REDD giai đoạn 2
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan quản lý chương trình UN-REDD
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1724/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 23/07/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 01/2018 1049 1010
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 02/2018 751 749
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 03/2018 857 863
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 04/2018 3392 1108
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 05/2018 5248 1991
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 06/2018 4852 2089
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 07/2018 1267 1310
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 08/2018 2244 2244
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 09/2018 1996 1042
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 10/2018 5649 5319
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 11/2018 724 724
Tổng số:   28029 18449