Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa)
Mã dự án7414170
Đơn vị báo cáoBan QLDA nước sạch và VSNT Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2283/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/09/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 01/2018 450 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 02/2018 150 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 03/2018 100 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 04/2018 50 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 05/2018 50 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 06/2018 200 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 07/2018 0 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 08/2018 0 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 09/2018 0 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 10/2018 0 0
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Thanh Hóa) 11/2018 0 20000
Tổng số:   1000 20000