Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang
Mã dự án1118184
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bắc Giang)
Địa điểm thực hiệnBắc Giang
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 01/2018 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 02/2018 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 03/2018 1000 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 04/2018 309 504
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 05/2018 1703 146
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 06/2018 1246 1729
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 07/2018 313 563
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 08/2018 485 388
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 09/2018 63 879
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 10/2018 1772 1000
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 11/2018 3920 607
Tổng số:   10811 5816