Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận)
Mã dự án7582110
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt2485/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 28/06/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 01/2019 0 0 13/05/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 02/2019 0 0 05/03/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 03/2019 0 0 26/03/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 04/2019 0 0 13/05/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 05/2019 0 639 27/05/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 06/2019 0 1563 05/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 07/2019 0 53 24/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 08/2019 0 26 30/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) 09/2019 0 64 07/10/2019
Tổng số:   0 2345