Thông tin dự án

Tên dự ánTDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9)
Mã dự án7561571
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnTrà Vinh
Quyết định phê duyệt479/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/02/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2023
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 01/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 02/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 03/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 04/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 05/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 06/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 07/2019 0 0 18/07/2019
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh) (WB.9) 08/2019 0 0 14/08/2019
Tổng số:   0 0