Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10)
Mã dự án7216090
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt5078
Ngày phê duyệt 25/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 3300000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 01/2019 0 0
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 02/2019 0 8424
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 03/2019 5000 16434
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 04/2019 0 0
Tổng số:   5000 24858