Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Ngòi Giành
Mã dự án7636310
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt4424
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 759000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước Ngòi Giành 01/2018 0 0
Hồ chứa nước Ngòi Giành 02/2018 0 0 {0}
Hồ chứa nước Ngòi Giành 03/2018 0 0
Hồ chứa nước Ngòi Giành 04/2018 0 0
Hồ chứa nước Ngòi Giành 05/2018 457 11733
Hồ chứa nước Ngòi Giành 06/2018 0 0
Hồ chứa nước Ngòi Giành 07/2018 0 1625 {0}
Hồ chứa nước Ngòi Giành 08/2018 3107 1982 {0}
Hồ chứa nước Ngòi Giành 09/2018 0 28186 {0}
Hồ chứa nước Ngòi Giành 10/2018 0 0 {0}
Hồ chứa nước Ngòi Giành 11/2018 5 5
Tổng số:   3569 43531