Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn)
Mã dự án7627829
Đơn vị báo cáoUBND huyện Lạc Sơn
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 01/2018 0 0
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 02/2018 0 0
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 03/2018 0 0
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 04/2018 0 0
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 05/2018 0 0
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 06/2018 600 600
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 07/2018 195 153
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 08/2018 0 42
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 09/2018 18 18
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 10/2018 38 38
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) 11/2018 0 0
Tổng số:   851 851