Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn)
Mã dự án7627833
Đơn vị báo cáoUBND huyện Mai Sơn
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt4426
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 01/2019 0 0 22/02/2019
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 02/2019 0 0 22/02/2019
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 03/2019 0 0 03/03/2019
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 04/2019 0 0 05/04/2019
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 05/2019 11997 11997 {0} 25/05/2019
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 06/2019 2918 2918 21/06/2019
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 07/2019 875 875 08/07/2019
Tổng số:   15790 15790