Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn)
Mã dự án7627833
Đơn vị báo cáoUBND huyện Mai Sơn
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt4426
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 01/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 02/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 03/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 04/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 05/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 06/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 07/2018 454 454
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 08/2018 218 218
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 09/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 10/2018 0 0
Tổng số:   672 672