Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6)
Mã dự án7100942
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt3899
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 2002000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 01/2018 0 0 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 02/2018 0 0 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 03/2018 1500 0 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 04/2018 6100 19995 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 05/2018 5852 633 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 06/2018 2048 0 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 07/2018 3500 1440 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 08/2018 2500 463
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 09/2018 1500 1617 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 10/2018 1000 409 {0}
Tổng số:   24000 24557