Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6)
Mã dự án7100942
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt3899
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 2002000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện