Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7)
Mã dự án7133344
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt4433/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 950000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 01/2018 456 0 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 02/2018 20 0 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 03/2018 455 0 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 04/2018 0 456 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 05/2018 798 7272 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 06/2018 1861 2110 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 07/2018 9710 0 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 08/2018 1200 1792 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 09/2018 1500 40334 {0}
Tổng số:   16000 51964