Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng)
Mã dự án7642987
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt4431
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 400000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện