Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng)
Mã dự án7642987
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt4431
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 400000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 01/2019 0 0 17/04/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 02/2019 0 0 17/04/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 03/2019 0 0 26/06/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 04/2019 0 86190 05/08/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 05/2019 0 904 14/05/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 06/2019 0 1880 26/06/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 07/2019 0 0 26/07/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 08/2019 0 762 22/08/2019
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) 09/2019 0 895 17/09/2019
Tổng số:   0 90631