Thông tin dự án

Tên dự ánKênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnTrà Vinh
Quyết định phê duyệt2096
Ngày phê duyệt 04/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 01/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 02/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 03/2018 3278 3278
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 04/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 05/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 06/2018 75 75
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 07/2018 0 700
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 08/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 09/2018 622 622
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 10/2018 6000 225
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 11/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (hội đồng bồi thường, tái định cư công trình kênh) 12/2018 0 0
Tổng số:   9975 4900