Thông tin dự án

Tên dự ánCống Tha La, Trà Sư
Mã dự án7469821
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh An Giang
Địa điểm thực hiệnAn Giang
Quyết định phê duyệt3567/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 01/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 230000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cống Tha La, Trà Sư 01/2019 0 0 19/04/2019
Cống Tha La, Trà Sư 02/2019 0 0 19/03/2019
Cống Tha La, Trà Sư 03/2019 16876 16876 19/03/2019
Cống Tha La, Trà Sư 04/2019 9044 9044 19/04/2019
Cống Tha La, Trà Sư 05/2019 12720 12720 19/06/2019
Cống Tha La, Trà Sư 06/2019 10498 10498 19/06/2019
Cống Tha La, Trà Sư 07/2019 6053 5641 06/08/2019
Cống Tha La, Trà Sư 08/2019 0 0 20/08/2019
Cống Tha La, Trà Sư 09/2019 8087 5521 19/09/2019
Cống Tha La, Trà Sư 10/2019 1442 942 15/10/2019
Tổng số:   64720 61242