Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017
Mã dự án7672181
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên
Địa điểm thực hiệnHưng Yên
Quyết định phê duyệt4482/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 31/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng vốn đầu tư 10000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 01/2018 0 0
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 02/2018 0 0
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 03/2018 0 0
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 04/2018 4294 4294
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 05/2018 426 426
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 06/2018 0 0
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 07/2018 0 0
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 08/2018 3123 3123
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 09/2018 109 109
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017 10/2018 0 0
Tổng số:   7952 7952