Thông tin dự án

Tên dự ánTiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa)
Mã dự án7641988
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt4430
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 01/2019 0 0 20/02/2019
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 02/2019 0 0 20/02/2019
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 03/2019 0 0 14/03/2019
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 04/2019 0 58664 19/04/2019
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 05/2019 0 0 10/05/2019
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 06/2019 522 0 17/07/2019
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) 07/2019 1891 875 16/07/2019
Tổng số:   2413 59539