Giới thiệu

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, giám sát rất nhiều dự án sử dụng nguồn đầu tư từ Bộ. Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư (MIC) là một công cụ trực tuyến được sử dụng để các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư cùng chia sẻ các thông tin liên quan trong một vòng đời dự án.

Thực hiện quy định về công khai minh bạch theo Luật đầu tư công, Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả đánh giá của từng dự án qua CSDL để các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát.

Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh bạn đọc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc của mình, hoan nghênh sự đóng góp, chia sẻ thông tin và góp ý kiến để cơ sở dữ liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

  Mới cập nhật
 • Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) (28/11/2020 3:04:00 CH)
  Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh (28/11/2020 3:03:00 CH)
  HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) (28/11/2020 11:05:00 SA)
  Tỷ lệ (%) giải ngân theo cơ quan quản lý
 • Tổng cục Thủy lợi 68,55
  Tổng cục Lâm nghiệp 67,81
  Cục Quản lý xây dựng công trình 67,16
  Tổng cục Phòng chống Thiên tai 61,92
  Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 61,40
  Tổng cục Thủy sản 59,43