Giới thiệu

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, giám sát rất nhiều dự án sử dụng nguồn đầu tư từ Bộ. Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư (MIC) là một công cụ trực tuyến được sử dụng để các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư cùng chia sẻ các thông tin liên quan trong một vòng đời dự án.

Thực hiện quy định về công khai minh bạch theo Luật đầu tư công, Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả đánh giá của từng dự án qua CSDL để các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát.

Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh bạn đọc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc của mình, hoan nghênh sự đóng góp, chia sẻ thông tin và góp ý kiến để cơ sở dữ liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

  Mới cập nhật
 • Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) (30/03/2020 5:29:00 CH)
  Trạm Kiếm ngư Phú Quốc (30/03/2020 5:29:00 CH)
  Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III (30/03/2020 5:28:00 CH)
  Tỷ lệ giải ngân năm 2020
 • Tổng số 9,28
  Trong đó
  - Dự án ngân sách nhà nước 9,70
  - Dự án Trái phiếu Chính phủ 8,47
  - Dự án ODA 12,35