Giới thiệu

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT phải quản lý, giám sát khoảng 500 dự án sử dụng nguồn đầu tư từ Bộ. Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư (MIC) làm một công cụ trực tuyến được sử dụng để các cơ quan quản lý trong Bộ và các chủ đầu tư cùng chia sẻ các thông tin liên quan trong một vòng đời dự án.

Thực hiện quy định về công khai minh bạch theo Luật đầu tư công năm 2014, Cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả đánh giá của từng dự án để các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát
Xem chi tiết