Giới thiệu

Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh bạn đọc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc của mình, hoan nghênh sự đóng góp, chia sẻ thông tin và góp ý kiến để cơ sở dữ liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

 Thực hiện quy định về công khai minh bạch theo Luật đầu tư công năm 2014, Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư sẽ cung cấp thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả đánh giá của từng dự án để các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát.

 Cơ sở dữ liệu này nhằm phục vụ cho 3 nhóm đối tượng người dùng chính: (1) Cán bộ quản lý dự án đầu tư ở các cấp, (2) Cán bộ quản lý kế hoạch đầu tư ở Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT, (3) Công chúng có nhu cầu thông tin về dự án đầu tư ngành nông nghiệp.

 Mọi thông tin chia sẻ và ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT Email: vukehoach@mard.gov.vn