Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch năm  

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 419/BNN-KH ngày 17/1/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 20182018
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA hành chính sự nghiệp)2018
Văn bản số 122/BNN-KH ngày 8/1/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 20182018
Văn bản số 3701/BNN-KH ngày 17/05/2018 thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 20182018
Văn bản số 3491/BNN-KH ngày 9/5/2018 về điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP năm 2017 kéo dài sang năm 20182018
Văn bản số 1619/BNN-KH v/v kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân KH sang năm 2018 dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai GĐ 2016-20202018
Văn bản số 5088/BNN-KH ngày 4/7/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2018 (đợt 2)2018
Văn bản số 3682/BNN-KH ngày 16/5/2018 về việc điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 các chương trình, dự án ODA (lần 1)2018
Văn bản số 5519/BNN-KH ngày 20/7/2018 về việc điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 các chương trình, dự án ODA (lần 2)2018
Văn bản số 5775/BNN-KH ngày 30/07/2018 thông báo điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 20182018
Văn bản số 6664/BNN-KH ngày 27/8/2018 về thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 20182018
Văn bản số 7018/BNN-KH ngày 10/9/2018 về việc điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 các chương trình, dự án ODA (lần 3)2018
Văn bản số 7192/BNN-KH ngày 18/09/2018 thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 20182018
Văn bản số 5731/BNN-KH ngày 30/07/2018 điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 dự án SCNC HTTL Bắc Hưng Hải2018
Văn bản số 7330/BNN-KH ngày 21/9/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 các chương trình, dự án ODA 2018
Văn bản số 7329/BNN-KH ngày 21/9/2018 về việc điều hòa nội bộ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 dự án KFW82018
Văn bản số 3779/BNN-KH ngày 18/5/2018 về điều chuyển nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT2018
Văn bản số 7896/BNN-KH ngày 9/10/2018 về việc điều chỉnh chi tiết KH vốn TPCP năm 2017 kéo dài sang năm 20182018