Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch năm  

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 589/BNN-KH ngày 17/1/2017 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (đợt 1)2017
Kế hoạch vốn của các địa phương2017
Kế hoạch từ nguồn khác (sự nghiệp, nguồn ODA hành chính sự nghiệp, nguồn địa phương)2017
Văn bản số 2320/BNN-KH ngày 20/3/2017 về điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 các chương trình, dự án ODA (lần 1)2017
Văn bản số 3368/BNN-KH ngày 21/4/2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 các chương trình, dự án ODA (lần 1)2017
Văn bản số 3915/BNN-KH ngày 12/5/2017 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017(đợt 2)2017
Văn bản số 4820/BNN-KH ngày 14/6/2017 thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 20172017
Văn bản số 4931/BNN-KH ngày 15/6/2017 về điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2016 kéo dài sang năm 20172017
Văn bản số 4145/BNN-KH ngày 22/5/2017 về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017 các dự án thủy lợi2017
Văn bản số 5169/BNN-KH ngày 22/6/2017 về điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 các chương trình, dự án ODA (lần 2)2017
Văn bản số 5275/BNN-KH ngày 27/6/2017 về điều hòa nội bộ kế hoạch vốn năm 2017 dự án KFW82017
Văn bản số 6154/BNN-KH ngày 28/7/2017 về điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 các chương trình, dự án ODA (lần 3)2017
Văn bản số 7453/BNN-KH ngày 6/9/2017 về điều chỉnh kế hoạch vốn NSNN năm 2017 2017
Văn bản số 7627/BNN-KH ngày 13/9/2017 về phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 2)2017
Văn bản số 7395/BNN-KH ngày 5/9/2017 về điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 các chương trình, dự án ODA (lần 4)2017
Văn bản số 8004/BNN-KH ngày 25/9/2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 các chương trình, dự án ODA 2017
Văn bản số 7400/BNN-KH ngày 5/9/2017 về điều hòa nội bộ kế hoạch vốn năm 2017 dự án phát triển CSHT nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc2017
Văn bản số 8650/BNN-KH ngày 16/10/2017 về điều hòa nội bộ kế hoạch vốn ODA năm 2017 dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam2017
Văn bản số 8815/BNN-KH ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch TPCP năm 2016 kéo dài sang năm 2017 dự án Hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa2017
Văn bản số 9502/BNN-KH ngày 14/11/2017 về việc điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2016 kéo dài sang năm 20172017
12