Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An)
Mã dự án7016652
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Long An
Địa điểm thực hiệnLong An
Quyết định phê duyệt3184/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 21/12/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2018
Tổng mức đầu tư 1772000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện