Thông tin dự án

Tên dự ánKhu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1)
Mã dự án7211021
Đơn vị báo cáoBan QLDA ngành thủy sản Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt2558
Ngày phê duyệt 30/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
Tổng mức đầu tư 98553 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 01/2019 0 0 05/03/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 02/2019 0 0 05/03/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 03/2019 0 0 18/03/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 04/2019 3468 0 19/04/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 05/2019 0 0 15/05/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 06/2019 0 0 14/06/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 07/2019 0 0 16/07/2019
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (GĐ1) 08/2019 0 0 16/08/2019
Tổng số:   3468 0