Thông tin dự án

Tên dự ánHạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh
Mã dự án7288729
Đơn vị báo cáoBan QLDA ĐT XDCT ngành NN và PTNT Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt4444
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2021
Tổng mức đầu tư 1732 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 01/2019 0 0 21/03/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 02/2019 1000 0 21/03/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 03/2019 4811 647 22/05/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 04/2019 2200 0 23/04/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 05/2019 1000 5938 03/07/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 06/2019 3700 0 03/07/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 07/2019 500 0 08/08/2019
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc - Nam sông Gianh 08/2019 900 0 08/08/2019
Tổng số:   14111 6585