Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW)
  Mã dự án7309317
  Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 698/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 30/03/2012
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
  Tổng mức đầu tư 395220 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện