Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO)
Mã dự án7383485
Đơn vị báo cáoBan QLDA giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kong mở rộng
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2913/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 19/11/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng vốn đầu tư 288716 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 01/2019 0 0
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 02/2019 16905 16905
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 03/2019 4363 4363
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 04/2019 1000 0
Tổng số:   22268 21268