Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO)
Mã dự án7383485
Đơn vị báo cáoBan QLDA giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kong mở rộng
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2913/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 19/11/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng mức đầu tư 288716 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 01/2019 0 0 01/03/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 02/2019 16905 16905 01/03/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 03/2019 4338 4338 22/05/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 04/2019 1000 0 23/04/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 05/2019 0 117 22/05/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 06/2019 0 0 12/08/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 07/2019 0 2208 12/08/2019
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) 08/2019 0 0 12/08/2019
Tổng số:   22243 23568