Thông tin dự án
 • Tên dự ánKênh Trà Sư - Tri Tôn (Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang)
  Mã dự án7004256
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 4109; Ngày phê duyệt 25/12/2008
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2014
  Tổng mức đầu tư 71510 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện