Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị)
Mã dự án3017842
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng mức đầu tư 149640 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 01/2019 0 0 08/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 02/2019 13457 3321 08/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 03/2019 0 0 25/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 04/2019 0 750 25/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 05/2019 108 108 27/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 06/2019 0 0 19/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 07/2019 11 11 25/07/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị) 08/2019 4186 5003 23/08/2019
Tổng số:   17762 9193