Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót)
Mã dự án7369223
Đơn vị báo cáoBan QLDA rủi ro thiên tai Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt2633/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 12/09/2014
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng mức đầu tư 144952 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 01/2019 0 0 05/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 02/2019 0 0 05/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 03/2019 0 0 22/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 04/2019 0 0 16/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 05/2019 0 0 21/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 06/2019 0 0 19/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) 07/2019 0 0 22/07/2019
Tổng số:   0 0