Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình)
Mã dự án7236184
Đơn vị báo cáoBan QLDA ĐT XDCT ngành NN và PTNT Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt87/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 11/01/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư 218690 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 01/2019 0 0 12/02/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 02/2019 0 0 12/02/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 03/2019 0 0 13/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 04/2019 0 0 23/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 05/2019 0 0 07/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 06/2019 448 831 03/07/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 07/2019 0 0 13/07/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) 08/2019 0 0 08/08/2019
Tổng số:   448 831