Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam)
Mã dự án7378012
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 119380 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 02/2019 0 0 18/02/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 03/2019 0 0 21/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 04/2019 0 0 23/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 05/2019 0 0 22/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 06/2019 0 189 21/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 07/2019 0 138 23/07/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 08/2019 0 0 22/08/2019
Tổng số:   0 327