Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng)
  Mã dự án7333876
  Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai WB.5 Đà Nẵng
  Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
  Quyết định phê duyệt 1370/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 11/06/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
  Tổng mức đầu tư 249898 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện